Töökeskkonnaspetsialisti teenus

Igas ettevõttes, sõltumata selle suurusest, peab olema määratud töökeskkonnaspetsialist, kes korraldab ettevõtte töötervishoiu- ja tööohutusealast tegevust vastavalt kehtivate õigusaktide nõuetele.

Töökeskkonnaspetsialisti rolli võib täita vastavate teadmiste ja oskustega ettevõtte siseselt määratud töötaja, tööandja ise või ettevõtteväline teenuseosutaja. Pädeva töökeskkonnaspetsialisti kaasamine ettevõttesse aitab luua toimiva tööohutuskultuuri ning tagab seadusandlike aktidega kehtestatud nõuetele vastavuse.

Miks valida töökeskkonnaalaseks koostööpartneriks ettevõtteväline teenuseosutaja?
 • ettevõttesiseselt määratud töötajal ei ole sageli oma põhitöö kõrvalt piisavalt aega töökeskkonnaspetsialisti ülesannete täitmiseks;
 • ettevõttesiseselt määratud töötajal puuduvad sageli erialased teadmised või ei ole aega teadmiste värskendamiseks ning seadusandlikest aktidest tulenevate muudatustega tutvumiseks;
 • sageli on ettevõttevälisel partneril nö värske pilk märkamaks ohuolukordi ja vajalikke parenduskohti, mida ettevõtte oma töötajad ja juhtkond igapäevase töö käigus tähele ei pane;
 • erialaste teadmistega pädev teenusepakkuja on täielikult fokuseeritud töökeskkonna teemadele;
 • ettevõttes tööohutusalaste teemadega tegelemine ja töötingimuste parendamine näitab töötajatele, et neist hoolitakse ja nende heaolu on tööandjale oluline.

Osutame Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses kehtestatud töökeskkonnaalaseid tegevusi vastavalt kliendi vajadustele ja ettevõtte spetsiifikale. Pakume nii täisteenust kui ka vastavalt ettevõtte vajadustele kokkulepitavaid kindlaid tegevusi kokkulepitud sageduses.

Osutatavad töökeskkonnaalased tegevused:

 • tööohutusalase süsteemi loomine ja toimimise tagamine (dokumentatsioon, registrid, sisekontrolli korraldus jms);
 • süstemaatilise tööohutusalase sisekontrolli läbiviimine;
 • töötajate tööohutusalase juhendamise ja väljaõppe korraldamine;
 • tööohutuse eest vastutajate valimine, määramine ja vajalikele koolitustele suunamine;
 • töötajate tervisekontrollide korraldamine;
 • esmaabikorralduse loomine, esmaabiandjate vajalikele koolitustele suunamine;
 • töökeskkonna ohutegurite parameetrite mõõtmiste korraldamine;
 • olemasoleva töökeskkonna riskianalüüsi täiendamine;
 • koostöös kliendiga kirjaliku tegevuskava koostamine ja selle täitmise jälgimine;
 • tööks vajalike isikukaitsevahendite valimine, töötajatele väljastamise korraldamine, kasutusalane nõustamine;
 • olemasolevate ohutusjuhendite uuendamine ja uute juhendite koostamine;
 • tööõnnetuste ja kutsehaiguste käsitlemine (uurimine, dokumenteerimine, Tööinspektsiooniga suhtlemine);
 • tööandja esindamine Tööinspektsioonis;
 • ettevõtte juhtkonna ja töötajate nõustamine töötervishoiu ja tööohutuse teemadel.